Stønad ved gravferd jf. Folketrygdloven kapittel 7.
Behovsprøvd gravferdsstønad og båretransport.

Behovsprøvd gravferdsstønad
Det kan gis opptil kr. 24 734,- pr. 1. januar 2020.
Gravferdsstønad gis uten behovsprøving eller avkorting, dersom avdøde var under 18 år.

Stønaden settes ned etter følgende regler:

a) Når den avdøde ikke var gift, reduseres stønaden med formue, tjenestepensjon, forsikringsbeløp og lignende
som utbetales måneden etter dødfallet.

b) Når den avdøde var gift, reduseres stønaden med summen av ektefellens finansformue og forsikringsbeløp
utbetalt som følge av dødsfallet, etter at et fribeløp tilsvarende full gravferdstønad er trukket fra.


Båretransport
Stønad ytes etter kriterier, når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med avdøde må transporteres over 20 km til nærmeste naturlige gravplass i forhold til avdødes bosted.
Egenandel kr. 2 473,- pr. 1. januar 2020 fratrekkes transportomkostninger.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Det skal betales egenandel også når avdøde er under 18 år.